21 October 2016

برندسازی مکان در برنامه ریزی فضایی استراتژیک: رویکرد منطقه ای