21 October 2016

برندسازی مکان در برنامه ریزی فضایی استراتژیک: رویکرد منطقه ای


برندسازی مکان در برنامه ریزی فضایی استراتژیک: رویکرد منطقه ای

رساله‌یِ دکتری پیش رو،رویکرد برنامه ریزی فضایی استراتژیک و برند سازی مکان را بطور خاص در مقیاس منطقه‌ای گرد هم آورده است . این رساله بصورت انتقادگرایانه ،نقش واقعی یا بالقوه‌یِ برند سازی مکان را به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف برنامه ریزی فضایی استراتژیک ،مورد‌ بررسی قرار می دهد. این موضوع در دوره‌ای در حال شتاب گیری است که استفاده از اصول و تکنیکهایِ برند سازی در مورد مکانهایی مثل شهرها و منطقه ها بصورتی پایدار و‌محکم در دستور کار دولتهای محلی و منطقه ای قرار گرفته است . مدیران محل و سیاستگذاران از برندسازی مکان بعنوان طبقه بندی سردرگم بیماریهای عمیق اقتصادی و اجتماعی و همچنین جز حیاتی برای کمک به استراتژی ‌های توسعه منطقه ای استقبال کرده اند. با این حال و به رغم پیشرفتهای نظری و تجربی ، بحث درباره برند سازی مکانی اغلب فاقد هرگونه پایه های فکری و یا حتی موضع گیری در استراتژی های برنامه ریزی فضایی گسترده‌تر است و زمانِ بازنگری در مفهوم ریشه‌ها، بنیانهای نظری،توسعه‌ی مفهومی و کاربردهای عملی آن فرا رسیده است. برنامه ریزی فضایی استراتژیک که در اروپا بالاخص در سطح منطقه ای محبوبیت کسب کرده است به عنوان ابزار غلبه بر محدودیتهای زمانی و اغلب فضایی و سختگیریهای سنتی/برنامه ریزی های قانونی در مقابله با نیازهای اجتماعی،فضایی و اقتصادیِ معاصرِ مکان و تجسم مشترک ، واقع بینانه و مطلوب از اینده بهتر برای مکانها و شهروندان جا افتاده است . برنامه‌ ریزی فضایی استراتژیک روی تعداد محدودی از مسائل کلیدی استراتژیک متمرکز است و روی کیفیتها و ارزشهای خاص مکانی چه مشهود و چه غیر مشهود تمرکز می کند. مشارکت مدنی فعال در یک استراتژی جمعی و چشم انداز برای یک مکان(برای مثال یک منطقه) ممکن است به ایجاد اعتماد و مشروعیت بخشیدن به مداخلات فضایی منجر شود، بطوریکه شرکت کنندگان در یک پروسه احتمال دارد به این نتیجه برسند که بعضی از چشم انداز ها ،آینده ای را به تصویر میکشد که برخی افراد مایل به زندگی ، کار،تحصیل ، بازی و توسعه فعالیتهای اوقات فراغت در آن باشند در حالیکه برخی از آینده های تصور شده، بسیار نامطلوب در نظر گرفته شوند. در این راستا، برند سازی مکان ممکن است در حمایت از چنین بازآرایی ‌های نظری و تغییر ساختاری به منظور ترویج بازسازی اقتصادی ، گنجایش و انسجام اجتماعی مشارکت سیاسی و مدنی و همچنین بعنوان تقویت هویت مکان و رفاه عمومی شهروندان و جوامع مورد استفاده قرار گیرد. فرضیه نظری مطرح شده در این رساله این است که: برند سازی مکان "میتواند" و احتمالا "می‌باید" در برنامه ریزی فضایی استراتژیک مستقل از مقیاس جغرافیایی اجرا شده، ادغام گردد و اینکه آیا ابداعات برند سازی مکان ،جدید هستند یا یک تمرین برند سازی دوباره است؟ این رساله به بررسی اهمیت تجربی ِاستراتژی برند سازی منطقه ای برای شمال کشور پرتغال که در برنامه ریزی فضایی استراتژیکِ گسترده تر ادغام گردیده است، و توانایی آن برای غلبه بر مشکلات و عدم تعادل منطقه ای ،اقتصادی و اجتماعی تثبیت شده، میپردازد. برای رسیدن به این هدف از روش کیفی استفاده شده است. بطور خاص:تحلیل محتوای برنامه ریزی های استراتژیک فضایی، برنامه‌های توسعه طرح‌های استراتژیک و محتوای تهیه شده از توریست/مسافرهای آنلاین برای کشور پرتغال و شمال آن علاوه بر این،۱۶ دست اندر کار منطقه ای صاحب نظر(متخصص) در منطقه، مورد مصاحبه قرار گرفته است. با جلب توجه دانشمندان، دست اندرکاران و سیاستگذاران به سمت برند ‌سازی مکان ،بعنوان ابزار برنامه ریزی فضایی استراتژیک ، هدف این رساله کمک به بنیان ‌های نظری برند سازی مکان به منظور موثر سازی، کارامدسازی سازگار با اجتماع ومحیط زیست است که بیشتر ریشه در تئوری دارد.
Eduardo

18 October 2016

Summary of the 2016 World Summit of Local and Regional Leaders

Summary of the 2016 World Summit of Local and Regional Leaders

5th UCLG World Congress
12-15 October 2016 | Bogotá, Colombia

http://www.iisd.ca/uclg/2016/html/enbplus231num8e.html

"The Summit’s outcome document, the Rabat Declaration, recognizes the need to address change, innovation and the issue of just societies by reinforcing bottom-up governance under the leadership of inclusive local and regional governments."


14 October 2016

NSL Colloquium Autumn 2016: Planetary Urbanization in Comparative Perspective.

Register by 3 November | 11 November 2016, 13:00–19:00 | Prof. Dr. Christian Schmid invites AbdouMaliq Simone and Wing Shing Tang


Place: Siemens Auditorium (HIT E 51) | Wolfgang-Pauli-Str. 27, Zürich

The NSL colloquia are a bi-annual presentation of exceptional work under a rotating theme determined by the inviting professor. Christian Schmid invites AbdouMaliq Simone (Max Planck Institute) and Wing Shing Tang (Hong Kong Baptist University).

Programme
13:00 Welcome
13:15–14:30 Keynotes
AbdouMaliq Simone (Max Planck Institute): Enabling the Many: Investing in Urban Operating Systems
Wing Shing Tang (Hong Kong Baptist University): Mutual Embeddedness Between ‘Hegemonic’ Urban Development and Everyday Life in Hong Kong
15:00–19:00
Christian Schmid (ETH Zürich): Towards a New Vocabulary of Urbanization: a Comparative Project
Monika Streule (ETH Zürich): Transdisciplinary Comparative Methodology: Qualitative Mapping & Mobile Ethnography
Lindsay Sawyer (FCL Singapore; ETH Zürich): Plotted Development in Lagos and Shenzhen
Naomi Hanakata (FCL Singapore; ETH Zürich): Incorporation of Urban Differences in Tokyo and Mexico City
Pascal Kallenberger (ETH Zürich): Bybass Urbanism in Kolkata and Lagos
Tammy Kit Ping Wong (ETH Zürich): Multilayered Patchwork Urbanization in Hong Kong, Los Angeles and Paris
Anne Kockelkorn (FCL Singapore; ETH Zürich): Mass Housing Urbanization in Paris, Hong Kong, Mexico City, and Istanbul
Ozan Karaman (CNRS, Université Paris-Est, LATTS): Comparative Moments: tracing an experimental approach
19:00 Apéro


Organisation
Netzwerk Stadt und Landschaft / Network City and Landscape (NSL)
Further information
Contact: Monika Streule
Please register by 3 November with Claudia Gebert

13 October 2016

战略空间规划对欧洲城市地区土地变化的影响


Of Time and Location: Complexity Informed Methods in Urban Planning Rese...

2400 views: Place branding in strategic spatial planning: A content analysis of development plans, strategic initiatives and policy documents for Portugal 2014-2020

Place branding in strategic spatial planning: A content analysis of development plans, strategic initiatives and policy documents for Portugal 2014-2020

– This paper aims to firstly depict the theoretical links between place branding and strategic spatial planning to provide further theoretical and conceptual foundations. Secondly, it aims to explore the roots of place branding theory and practice in Portugal, as well as how place branding has been approached (or not) in spatial development plans, strategic initiatives and policy documents by stating the territorial, spatial-economic and sectoral development trajectories for the country and its northern region.

– A content analysis of 20 spatial development plans, strategies and policy documents (of 30 identified), published by Portuguese authorities, the European Union (EU) and the Organisation for Economic Co-operation and Development, mainly for the period between 2014 and 2020, has been used.

– Empirical evidence shows that tourism-oriented promotion initiatives, investment-oriented marketing campaigns and communication strategies uniquely supported by visual elements and aesthetic values (e.g. logos and slogans) deserve more attention from authorities in charge of spatial planning and policy-making. Place branding is an absent term. 

10 October 2016

Global Land Project 3rd Open Science Meeting

Coming soon - Global Land Project 3rd Open Science Meeting (GLPOSM16) at China National Convention Center, Beijing, China, 24-27 October 2016 https://lnkd.in/ed3zGBV


:::The impacts of strategic spatial planning on land change in European urban regions:::
Strategic spatial planning, territorial governance and land system change have been widely explored in the literature. However, little attention has been paid to the conceptual and practical linkage between these threeareas of inquiry. 

The main purpose of this study is to contribute to fill this gap. More specifically, it aims to scrutinise - how do strategic spatial plans affect land change in urban regions. The hypothesis of departure is that - governance arrangements, such as “coordination of policies”, “cooperation between regional actors” and “vision-building” - influence strategic spatial plans - from the designing phase to its practical implementation. 

The governance settings that take shape during strategic planning, will generate an impact on land use, for example, over new housing developments, the edification of an industrial site or the development of infrastructures. To describe these governance arrangements, a set of components, such as “coordination”, “agenda-framing”, “accountability” and “legitimacy” has been elaborated. 

These components will be operationalised through a set of indicators, such as “goal-alignment”, “strategic-cooperation”, “representability of interests” and “freedom of association”. The working hypothesis will be tested by taking 10 urban regions in western Europe as case studies. The primary data sources will be a documentary analysis of strategic plans and semi-structured interviews with regional actors and organisations. We are expecting to contribute to clarify, for example, how having a clear “leadership” at the regional level is reflected in strategic spatial plans and it impacts land change. These insights are crucial for effective land use modelling and scenario analysis.

Special issue in European Planning Studies Spatial planning and place branding: rethinking relations and synergies

Introduction:  Kristof Van Assche, Raoul Beunen and Eduardo Oliveira  Rethinking planning-branding relations: an introduction . https:...