28 January 2016

Place Branding in de Strategische Ruimtelijke Planning: Een analyse van het regionale schaal met speciale verwijzing naar noordelijke regio van Portugal

Dit proefschrift onderzoekt de daadwerkelijke of potentiële rol van place branding als instrument van de strategische plannings benadering, specifiek op het regionale schaalniveau. Door middel van een grondige verkenning van de theoretische verbanden tussen place branding  en strategische ruimtelijke planning adresseert dit proefschrift de lacunes in de place-branding literatuur en draagt bij aan de theoretische verfijning en ontwikkeling ervan. Tegelijkertijd draagt het proefschrift bij aan het instrumentenpalet van de strategische planningsbenadering en ruimtelijke strategievorming; derhalve versterkt het de fundamenten voor een vernieuwing van strategische ruimtelijke planning. 

Dit proefschrift onderzoekt het empirisch belang van een region-branding initiatief, als instrument geïntegreerd in de bredere strategische ruimtelijke planning, door het als case studie behandelen van de noordelijke regio van Portugal, één van de vijf NUTS II regio’s op het vaste land. Het doel van dit proefschrift is bij te dragen aan het academisch debat en de praktijk van regional branding  door het bediscussiëren van de relevantie en effectiviteit in het ondersteunen van ruimtelijk-economische en sociaal-ruimtelijke herschikking middels het vormgeven van duidelijke voorziene, geaccordeerde en realistische toekomstbeelden voor plaatsen, zoals regio’s. 

De primaire redenatielijn die in dit proefschrift wordt gepostuleerd – place branding  als instrument van strategische ruimtelijke planning – staat los van de corporate branding en marketingsbenaderingen ten opzichte van het proces van place branding , die nog altijd het discours beheersen. Dit is gedaan zonder het belang van het vertalen van mainstream methodes van business en corporate branding te ondermijnen; in plaats daarvan benadrukt het de waarde en effectiviteit van een meer geografisch en ruimtelijke ordeningsperspectief in place branding. 

Special issue in European Planning Studies Spatial planning and place branding: rethinking relations and synergies

Introduction:  Kristof Van Assche, Raoul Beunen and Eduardo Oliveira  Rethinking planning-branding relations: an introduction . https:...